Etter 8. mars: kvalifiseringsstipend og coaching

I Aftenposten den 8. mars – på den internasjonale kvinnedagen – hadde prorektor ved Universitetet i Tromsø, Curt Rice, en artikkel om kjønnsbalanse ved universitetene. Han påpeker at kjønnsbalansen er bra, inntil man når toppen. I sektoren som helhet er kun litt over 20 prosent av professorer og dosenter kvinner.

Dette kan vi selvsagt ikke leve med, og mange tiltak er satt i verk for å skape bedre balanse.

Ved UiO satses det på kvinnelige førsteamanuenser som ønsker å kvalifisere seg til professor. De siste årene har vi arrangert opprykksseminarer, vi har øremerket midler til kvalifiseringsstipend, og coachinggrupper er blitt satt i gang for kvinnelige førstemanuenser. I 2012 ønsker vi å videreføre disse tiltakene, med noen mindre endringer basert på evaluering og tilbakemelding underveis.

Her er planlagte tiltak i 2012:

1. Opprykksseminar for kvinnelige førsteamanuenser 20. april.

2. Kvalifiseringsstipend til kvinner i førsteamanuensisstillinger som
vil bli professor. Hvert stipend er på 100 000,- og kan brukes til
frikjøp fra undervisning og administrasjon. Midlene skal gi kandidaten
anledning til å få mer tid til å drive forskning, å skrive artikler etc.
Viktige kriterier for tildeling av stipend vil være fakultetets egne
prioriteringer og hvor lang tid man antar at søkerne trenger før de har
oppnådd professorkompetanse. Ved vurdering sentralt vil det også tas
hensyn til kjønnsbalansen i fagmiljøet. Stipendene dekkes fullt ut av
UiOs likestillingspott. I 2012 er det satt av midler til 13 stipend à
100 000.

3. Coachingrupper for kvinnelige førsteamanuenser – for både de som får, og
de som ikke får kvalifiseringsstipend. Det planlegges foreløpig tre
grupper i 2012. Det er mulig vi oppretter forskjellige grupper for dem som er kommet kortere og lengre i karriereløpet. I tillegg vurderer vi å ha en gruppe med engelsk som basisspråk, siden universitetet har flere ansatte som ikke har norsk som morsmål. Det er plass til sju personer i hver gruppe. Møtene følger et strukturert opplegg og ledes av konsulenter med lang erfaring fra universitetsmiljøet.

Hensikten med coachinggruppene er å etablere nettverk og en møteplass
der deltakerne konsentrerer seg om hovedmålet – karriereutvikling og opprykk
til professor. Deltakere får hjelp og innspill fra andre til eget
kvalifiseringsløp, og hjelp til utarbeidelse av søknad når det er aktuelt.
De får også profesjonelle råd om personlig effektivitet og organisering
av sine aktiviteter.

Vi ønsker å få tilbakemelding om aktuelle kandidater fra ulike institutter. Vi ber enhetsledere ta en samtale med kvinnelige førsteamanuenser som de vurderer som aktuelle for et videre opplegg – dvs. kvalifiseringsstipend og/eller coaching.

Melding om kandidater skjer via en søknad fra personen det gjelder med en påtegning/anbefaling fra enhetsleder. Søknaden sendes fakultetet for
en samlet vurdering/prioritering. Søknaden skal inneholde en begrunnet
søknadstekst. Deretter skal søknadene sendes til
Organisasjons- og personalavdelingen, ved likestillingsrådgiveren.

Førsteamanuenser som ikke har vært med på coaching
vil prioriteres fremfor dem som deltok i coaching i fjor. Dette betyr
ikke at de som har deltatt før ikke kan søke på coaching eller delta på
seminar – men man får ikke kvalifiseringsstipend to år på rad.
Vi ber om om at søknader til coaching og kvalifiseringsstipend sendes
innen 21. mars - frist for å sende søknader fra institutt/museum/senter
er 26. mars. Når det gjelder seminaret, skjer påmelding på epost til likestillingsrådgiver Ella Ghosh

Til slutt – noen generelle prinsipper for UiOs likestillingsarbeid:

Likestilling handler om demokrati og grunnleggende menneskerettigheter, men også om kvaliteten på vår virksomhet ved UiO og om vår legitimitet i samfunnet som landets fremste institusjon for forskning, utdanning og formidling. Likestilling er både et mål og en prosess som innebærer:

at UiO bevisst fremmer en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som er inkluderende og rettferdig for begge kjønn;
at undervisning, fagstrategi og insentivordninger utformes slik at det gir kandidater og forskere av begge kjønn like stor mulighet til å utfolde sitt talent;
en aktiv rekrutteringspolitikk som utjevner skjev kjønnsseleksjon og indirekte diskriminering;
at fordelingen av kvinner og menn i forsknings- og undervisningsstillinger speiler kjønnsfordelingen i rekrutteringsgrunnlaget til de ulike stillingsnivåene.

Dessuten har vi et ansvar for å holde debatten i gang. Den 8. mars i år arrangerte Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i samarbeid med universitetsledelsen et debattseminar på Litteraturhuset med tittelen ”Hva er feminisme?”. Temaet trakk fullt hus. På seminaret ble også de globale perspektivene på kvinners stilling diskutert, og ikke minst ble vold mot kvinner trukket frem som kanskje den største utfordringen vi står overfor i et likestilliingsperspektiv.

Kommentarer

Likestillingspolitikk er mye viktigere enn mange tror.

Erfaring er utrolig viktig for hvordan man tenker. 50 prosent av verdens befolkning er kvinner, da gjelder det å ha mer eller mindre 50 prosent fordeling på vitenskapelige ansatte. Noen av økonomene jeg setter mest pris på er Nancy Folbre http://www.amazon.com/Greed-Lust-Gender-History-Economic/dp/0199238421 og Deidre McCloskey (som skiftet kjønn i en alder av 53 år). Her som ellers mener jeg at universitetspolitikken må styres av det som maksimerer originale og solide resultater for forskningen sin del, ikke tenke på hva som er bra likestillingspolitikk generelt.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene

CAPTCHA
Dette spørsmålet stilles for å avgjøre om du er en person eller en datamaskin, for å hindre spam.
Fill in the blank